Správy Výveska
2.7M views | +665 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Vezmem ťa k sebe

Vezmem ťa k sebe | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
Christin's insight:

Samota bolí. Samota trýzni. Samota ubližuje. Preto dnes Ježiš ponúka - vezmem vás k sebe. Poďte ku mne, ak vám bolo ublížené. Ja sa nepýtam, ja rozumiem. Na svete chodí veľa ľudí, ktorí majú podobný dar ako Ježiš. Kiežby som ich stretol čo najviac, aby som aj ja nežil v smútku, ale v spoločenstve milovanej osoby.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Milujem ťa pre to, kto si

Milujem ťa pre to, kto si | Správy Výveska | Scoop.it
Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Christin's insight:

Spravím niekomu radosť. Len tak. Nie preto, že by si to zaslúžil, ale preto, že si ho vážim ako človeka.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Beda ti!

Beda ti! | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.
A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!
Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“
Christin's insight:

A tak treba v situácii hriechu povedať tvrdo a priamo: „ Beda ti! Beda ti, ak nosíš nenávisť voči niekomu vo svojom srdci! Beda ti, ak pozeráš porno! Beda ti, ak žiješ telesne vzťah pred manželstvom! Beda ti, ak klameš a okrádaš ľudí! Beda ti, ak si neverný! Beda ti!“ Platí to zvlášť pre nás, ktorí sme videli znamenia a zázraky. Pre nás, ktorí sme vyrastali vo veriacom prostredí. Pre nás, ktorí sme toho dostali veľa. Lebo keby toľko toho dostali tí druhí, už dávno by sedeli v popole a kajali sa. Preto tým, ktorí nedostali toľko lásky, pozornosti a milosti ako my, bude na súde ľahšie ako nám, ktorí sme dostali veľa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nedaj zvíťaziť zlu v sebe!

Nedaj zvíťaziť zlu v sebe! | Správy Výveska | Scoop.it
Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.
Christin's insight:

Veru, silou by sme radi menili svet. Lenže... Hlboká zmena človeka nastáva iba vplyvom lásky.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

O voľbe, ktorá je v našich rukách...

O voľbe, ktorá je v našich rukách... | Správy Výveska | Scoop.it
Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.
Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim.
Christin's insight:

Ján a Herodes metaforou dvoch volieb, ktoré sú prítomné aj v našom srdci. Každý z nás ma tieto dve možnosti. Totiž dovoliť, aby v našom srdci vyhrala túžba poukazovať svojím životom na Ježiša, alebo bezbrehá arogantná samoľúbosť volajúca do neba.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vidím v tebe dobro

Vidím v tebe dobro | Správy Výveska | Scoop.it
Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
Christin's insight:

Ježišove slová Natanaelovi – ty si pravý Izraelita, v ktorom niet lesti – sa týkajú aj nás. V hĺbke srdca nám Ježiš hovorí podobné milé láskavé slová, aby ocenil naše vnútro. Človek stratil schopnosť prijať pochvalu, ocenenie. Preto aj stratil radosť, nadšenie zo života. Učme sa od Natanaela – odkiaľ ma poznáš?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tri dimenzie lásky

Tri dimenzie lásky | Správy Výveska | Scoop.it
Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“
Christin's insight:

Dá sa láska prikázať? Už veľakrát som počul, že láska sa nedá vynútiť. No Ježiš nám prikazuje milovať Jeho aj ľudí. Každá láska musí mať tri dimenzie: citovú, rozumovú a vôľovú. Iba vtedy sa jedná o pravú lásku a iba vtedy sa dá prikázať. Bez niektorej z týchto troch rozmerov láska nedosiahne naplnenie a niečo jej chýba, čoskoro zanikne.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Prečo prepustiť?

Prečo prepustiť? | Správy Výveska | Scoop.it
K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“
On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
Christin's insight:

Na dobré manželstvo sú potrební traja: on, ona a Boh.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Slovenský misionár v pralese cestuje za veriacimi motorovým člnom aj lietadlom

Slovenský misionár v pralese cestuje za veriacimi motorovým člnom aj lietadlom | Správy Výveska | Scoop.it
Na Svetové dni mládeže pricestoval aj salezián Anton Odrobiňák, ktorý viac ako desať rokov pôsobí ako misionár v amazonskom pralese v Ekvádore. Do Krakova priviedol dvoch svojich farníkov, ktorí pochádzajú z miestneho kmeňa Šuarov.
Christin's insight:

„Som farárom, ktorý je s ruksakom stále na cestách. Ľudia neprídu za mnou kvôli veľkým vzdialenostiam, problémom s cestovaním, ale aj kvôli tomu, že kresťanstvo medzi nimi ešte úplne nezapustilo korene,“ hovorí „padre itinerante“, ako miestni prezývajú saleziána zo Slovenska. „Denne putujem po džungli a hľadám Šuarov, aby som im hovoril o evanjeliu a Ježišovi Kristovi.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Iba vtedy nájdeme odpočinok

Iba vtedy nájdeme odpočinok | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“
Christin's insight:

 

Nie vždy sme schopní sa zrieknuť svojej predstavy. Sme pyšní svojou sebadôverou (resp. nedôverou), že my nikoho nad sebou nepotrebujeme. Ľudstvo nepotrebuje Boha, lebo si ho vie nahradiť mnohými vecami. Ale zmyslu života stále bude niečo chýbať. Zmysel pre obetu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Čím sme sa to stali

Čím sme sa to stali | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.
Christin's insight:

Jediná vec, ktorá nám nikdy neublíži je dávať zadarmo. Lebo kto dáva prijíma... nestaňme sa chudobnými a netvárme sa, že už naozaj nemáme čo darovať.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

V prítomnosti tých, ktorí pomáhajú stať sa lepším človekom

V prítomnosti tých, ktorí pomáhajú stať sa lepším človekom | Správy Výveska | Scoop.it
Keď Ježiš rozprával, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“ Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.
Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá.
Christin's insight:

Cesta k väčšej ľudskosti, k spoločnosti lásky a kultúre života začína práve tu: dotykom nášho záujmu, pohladením našou láskavosťou, teplom našej vrúcnosti, uzdravujúcou silou Božieho pôsobenia, ktorá vstupuje do tohto sveta cez nás... Toto je cesta, na ktorej by sme sa mali denne stretať aj my...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Moja láska k tebe má pevné základy

Moja láska k tebe má pevné základy | Správy Výveska | Scoop.it
Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“
Christin's insight:

Už vo svojej podstate by sieť vzťahov mala byť pevná. Ak niekomu poviem, že ho mám rád, vzal som na seba záväzok, že druhú osobu nesklamem a vždy ostanem verný. Ježiš sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema a bojovať za lásku k nám. Nedal sa odradiť chmúrnou budúcnosťou, ktorá ho tam čakala. Pre neho je vzťah posvätný. Nech aj my vieme našim drahým ponúknuť vzťahy, o ktoré sa budú môcť oprieť.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Jeruzalem, Jeruzalem

Jeruzalem, Jeruzalem | Správy Výveska | Scoop.it
K Ježišovi prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť.“ On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: ‚Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.‘
Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: ‚Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.‘“
Christin's insight:

Ježiš nás chcel všetkých zhromaždiť. Nejde to, ani po 2000 rokoch. Stále tomu niečo prekáža. Potreby tých, ktorí sú vyššie. Bežnému ľudu vadí, že stále budujeme medzi sebou rozdiely. Kristus už prichádza a nikdy nevieme kedy nás zastihne Jeho druhý príchod. Preto musíme byť pripravení, aby sme mohli prísť aspoň do toho "nebeského Jeruzalema."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bolesť nad ľahostajnosťou ľudí

Bolesť nad ľahostajnosťou ľudí | Správy Výveska | Scoop.it
Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“
On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
Christin's insight:

Práve tá troška, ktorú máme, môže byť našim bohatstvom. A zároveň prostriedkom ako budovať pravé bohatstvo v nebi

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ježiš má záujem o nás

Ježiš má záujem o nás | Správy Výveska | Scoop.it
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“
Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“
Christin's insight:

Ako to býva zvykom aj tu u nás na Slovensku - o vedľajších dedinách nemáme najlepšiu mienku. Rovnako nemal dobrú mienku ani Natanael o Ježišovi. Ale Ježiš videl viac ako Natanael. Videl v ňom spravodlivého človeka. Možno to nebol až tak mystický pohľad ako pozorné oko Ježiša keď prechádzal dedinami.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nezatajuj svoju trošku, ktorú máš dať!

Nezatajuj svoju trošku, ktorú máš dať! | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.
Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“
Christin's insight:

Prosím, nezatajuj teda svoju trošku, ktorú si poznaný/pozvaná dať do spoločného. Neskrývaj svetlo pre seba a nešetri svojou soľou na iné časy. Použi kvások, kým má v sebe života a síl podvihnúť cesto. Nečakaj, kým tvoje zrnko vyschne a ani neodkladaj pohár vody pre niekoho, kto si ho podľa teba zaslúži viac...

more...
No comment yet.
Scoop.it!

...byť pripravení...

...byť pripravení... | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.
Christin's insight:

Pane, nedovoľ, aby som stratil zmysel života, lebo iného lepšieho zmyslu ako tvojej lásky niet.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vyrovnať pokrivené

Vyrovnať pokrivené | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“
Christin's insight:
Na konci sveta isto. Pri druhom Kristovom príchode bude každá maska strhnutá a pravda zvíťazí! I povedzte, čo sa oplatí žiť? My už vieme, kto zvíťazí... Tak prečo nebyť na strane víťaza, Ježiša Krista?

Viac na: http://www.cestaplus.sk/baterka/datum/23-08-2016
© Copyright www.cestaplus.sk
more...
No comment yet.
Scoop.it!

Zárez do svedomia – Slávnosť Nanebovzatia našej Mamy

Zárez do svedomia – Slávnosť Nanebovzatia našej Mamy | Správy Výveska | Scoop.it
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Christin's insight:

Krásny mariánsky sviatok, cez ktorý máme milosť nazrieť do reality nebeskej slávy, je výzvou Cirkvi zmobilizovať vo svedomí každého dobro a pozvaním pre Ježišových nasledovníkov v utrpení a biede sveta uctiť si svojou starostlivosťou samého Krista. (Igor Kráľ SVD)

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Aj nás vidia

Aj nás vidia | Správy Výveska | Scoop.it
Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“
Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz
Christin's insight:

Odpustiť neznamená zabudnúť. Keď budeme zabúdať je to na diagnózu. Keď si nato spomenieme, zostaňme pokojní. Jednoducho odpustime ďalší krát. Nie je to "rojčenie"... je to "bláznovstvo pre Krista". A v podstate jediný liek na pokoj v duši. Láska lieči mnohé zranenia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Keď jediným znamením si Ty...

Keď jediným znamením si Ty... | Správy Výveska | Scoop.it
Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“
On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.
Christin's insight:

Ľudia poznajú transparentnosť nášho života a hodnoty, ktoré vyznávame. Vedia odmerať váhu našich slov a posúdiť kompetentnosť našich rád i pomoci. Tí, ktorí sú s nami v dennodennom kontakte, rýchlo nájdu menovateľ, ktorý charakterizuje naše životné postoje a posúdia evanjeliovosť našich gest.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Blázon pre Krista

Blázon pre Krista | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.
Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.
Christin's insight:

Najpútavejšie sú časti z obdobia totality. Komunisti ho zatvorili. Nasledovali nekonečné vypočúvania, vyhrážanie, elektrické šoky a mučenie. Aby utiekol z basy, rozhodol sa začať hrať psychicky chorého človeka. Vybral si jednu konkrétnu psychickú chorobu, ktorú predstieral. Vyšlo mu to. Uverili mu, že je chorý. Prepustili ho na slobodu. No aj počas tých dlhých rokoch po prepustení, myslím, že to bolo až trinásť rokov, ho stále sledovali, aj na slobode.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ak trpíš ty, moja bolesť neznamená nič

Ak trpíš ty, moja bolesť neznamená nič | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“
Christin's insight:

Videl som obrázok vlka, ktorý mal v sebe 12 krvavých šípov a ktorý sa skláňal nad malého vĺčika, ktorý mal v sebe jeden krvavý šíp a nad tým boli slová – ak ty trpíš, moja vlastná bolesť neznamená nič. Ak človek miluje, lieči svojich drahých, keď trpia a tak ustupuje aj jeho vlastná bolesť. Ježiš vždy pri vysielaní na misiu vraví – uzdravujte chorých.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nasledovanie ako výzva pre odvážnych

Nasledovanie ako výzva pre odvážnych | Správy Výveska | Scoop.it
Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“
Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“
Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“
Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“
Christin's insight:

Nasledovanie Ježiša zahŕňa lákavé no zároveň náročné výzvy, ktoré nesú v sebe potenciál nie jedného dobrodružstva a prísľubu Božej blízkosti a pomoci. Pritom každá z nich začína v tom istom bode: Nechať sa zapriahnuť do jarma Božej lásky, ktorej ťarchu však na svoje plecia berie sám Boh.

more...
No comment yet.