Správy Výveska
2.8M views | +343 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Prežime svoj život naplno!

Prežime svoj život naplno! | Správy Výveska | Scoop.it

Prikázania dnes nie sú v móde. Mnohí ich totiž vnímajú ako niečo, čo obmedzuje ich život a slobodu. Je tomu tak aj preto, že zabúdame, čo nám nimi chce Pán povedať.

Christin's insight:

Dnešné evanjelium nám pripomína, že prikázania, ktoré sa nachádzajú vo Svätom písme, a najmä Desatoro, nie sú akési pravidlá, ktoré zamedzujú človeku prežiť šťastný a slobodný život. Práve naopak, sú pozvánkou k tomu, aby človek svoj život prežíval naplno. Tieto prikázania nám ukazujú cestu, na ktorej sa človek stane šťastným a slobodným.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Blízkosť putujúcich

Blízkosť putujúcich | Správy Výveska | Scoop.it

Keď človek odchádza na cesty, alebo ide na púť, pociťuje odlúčenie od blízkych ako stratu. Nie je to jednoduché, len tak vykročiť. Rozhodne ľahšie sa nám odchádza, keď idú tí najbližší s nami.


Christin's insight:

Ježiš odchádza. Potešuje tých, ktorí tu zostávajú a uisťuje ich, že nebudú sami. Ich pevnosť bude v jednote. Ale ako je to s tými, ktorí sú stále na ceste. S tými, ktorí nemajú "stále korene"?! Pre nich je rozhodne najlepšie byť čo najviac zakorenení v Bohu. V Jeho láske a vo viere, že je stále s nami.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Poludňajší príhovor Svätého Otca v 7. veľkonočnú nedeľu – Deň masmédií

Poludňajší príhovor Svätého Otca v 7. veľkonočnú nedeľu – Deň masmédií | Správy Výveska | Scoop.it

„Cirkev existuje pre ohlasovanie Evanjelia,“ povedal pápež František, keď sa spojil s veriacimi na Námestí sv. Petra pri poludňajšej mariánskej modlitbe. 

Christin's insight:

Táto úloha podľa jeho slov predstavuje „dôstojnosť“ a „najväčšiu česť“ každého pokrsteného. Svätý Otec v katechéze hovoril o Ježišovom nanebovstúpení spojenom s odovzdaním misijného poslania Cirkvi.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vezmem ťa k sebe

Vezmem ťa k sebe | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
Christin's insight:

Samota bolí. Samota trýzni. Samota ubližuje. Preto dnes Ježiš ponúka - vezmem vás k sebe. Poďte ku mne, ak vám bolo ublížené. Ja sa nepýtam, ja rozumiem. Na svete chodí veľa ľudí, ktorí majú podobný dar ako Ježiš. Kiežby som ich stretol čo najviac, aby som aj ja nežil v smútku, ale v spoločenstve milovanej osoby.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Milujem ťa pre to, kto si

Milujem ťa pre to, kto si | Správy Výveska | Scoop.it
Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Christin's insight:

Spravím niekomu radosť. Len tak. Nie preto, že by si to zaslúžil, ale preto, že si ho vážim ako človeka.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Beda ti!

Beda ti! | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.
A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!
Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“
Christin's insight:

A tak treba v situácii hriechu povedať tvrdo a priamo: „ Beda ti! Beda ti, ak nosíš nenávisť voči niekomu vo svojom srdci! Beda ti, ak pozeráš porno! Beda ti, ak žiješ telesne vzťah pred manželstvom! Beda ti, ak klameš a okrádaš ľudí! Beda ti, ak si neverný! Beda ti!“ Platí to zvlášť pre nás, ktorí sme videli znamenia a zázraky. Pre nás, ktorí sme vyrastali vo veriacom prostredí. Pre nás, ktorí sme toho dostali veľa. Lebo keby toľko toho dostali tí druhí, už dávno by sedeli v popole a kajali sa. Preto tým, ktorí nedostali toľko lásky, pozornosti a milosti ako my, bude na súde ľahšie ako nám, ktorí sme dostali veľa.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nedaj zvíťaziť zlu v sebe!

Nedaj zvíťaziť zlu v sebe! | Správy Výveska | Scoop.it
Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.
Christin's insight:

Veru, silou by sme radi menili svet. Lenže... Hlboká zmena človeka nastáva iba vplyvom lásky.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

O voľbe, ktorá je v našich rukách...

O voľbe, ktorá je v našich rukách... | Správy Výveska | Scoop.it
Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.
Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim.
Christin's insight:

Ján a Herodes metaforou dvoch volieb, ktoré sú prítomné aj v našom srdci. Každý z nás ma tieto dve možnosti. Totiž dovoliť, aby v našom srdci vyhrala túžba poukazovať svojím životom na Ježiša, alebo bezbrehá arogantná samoľúbosť volajúca do neba.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Vidím v tebe dobro

Vidím v tebe dobro | Správy Výveska | Scoop.it
Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
Christin's insight:

Ježišove slová Natanaelovi – ty si pravý Izraelita, v ktorom niet lesti – sa týkajú aj nás. V hĺbke srdca nám Ježiš hovorí podobné milé láskavé slová, aby ocenil naše vnútro. Človek stratil schopnosť prijať pochvalu, ocenenie. Preto aj stratil radosť, nadšenie zo života. Učme sa od Natanaela – odkiaľ ma poznáš?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Tri dimenzie lásky

Tri dimenzie lásky | Správy Výveska | Scoop.it
Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“
Christin's insight:

Dá sa láska prikázať? Už veľakrát som počul, že láska sa nedá vynútiť. No Ježiš nám prikazuje milovať Jeho aj ľudí. Každá láska musí mať tri dimenzie: citovú, rozumovú a vôľovú. Iba vtedy sa jedná o pravú lásku a iba vtedy sa dá prikázať. Bez niektorej z týchto troch rozmerov láska nedosiahne naplnenie a niečo jej chýba, čoskoro zanikne.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Prečo prepustiť?

Prečo prepustiť? | Správy Výveska | Scoop.it
K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“
On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
Christin's insight:

Na dobré manželstvo sú potrební traja: on, ona a Boh.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Slovenský misionár v pralese cestuje za veriacimi motorovým člnom aj lietadlom

Slovenský misionár v pralese cestuje za veriacimi motorovým člnom aj lietadlom | Správy Výveska | Scoop.it
Na Svetové dni mládeže pricestoval aj salezián Anton Odrobiňák, ktorý viac ako desať rokov pôsobí ako misionár v amazonskom pralese v Ekvádore. Do Krakova priviedol dvoch svojich farníkov, ktorí pochádzajú z miestneho kmeňa Šuarov.
Christin's insight:

„Som farárom, ktorý je s ruksakom stále na cestách. Ľudia neprídu za mnou kvôli veľkým vzdialenostiam, problémom s cestovaním, ale aj kvôli tomu, že kresťanstvo medzi nimi ešte úplne nezapustilo korene,“ hovorí „padre itinerante“, ako miestni prezývajú saleziána zo Slovenska. „Denne putujem po džungli a hľadám Šuarov, aby som im hovoril o evanjeliu a Ježišovi Kristovi.“

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Iba vtedy nájdeme odpočinok

Iba vtedy nájdeme odpočinok | Správy Výveska | Scoop.it
Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“
Christin's insight:

 

Nie vždy sme schopní sa zrieknuť svojej predstavy. Sme pyšní svojou sebadôverou (resp. nedôverou), že my nikoho nad sebou nepotrebujeme. Ľudstvo nepotrebuje Boha, lebo si ho vie nahradiť mnohými vecami. Ale zmyslu života stále bude niečo chýbať. Zmysel pre obetu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Žena, ktorá si získala Kristov obdiv

Žena, ktorá si získala Kristov obdiv | Správy Výveska | Scoop.it

Po úryvku predchádzajúcej nedele, v ktorom cez príbeh „maloverného Petra“ sa vyzdvihuje dôležitosť viery, evanjelista Matúš opäť ponúka túto tému v evanjeliovom čítaní najbližšej nedele v príbehu o kanaánskej žene.

Christin's insight:

Matúš začína príbeh zmienkou o nežidovskom pôvode ženy, ktorá prichádza za Ježišom s prosbou o uzdravenie dcéry. Tento údaj je dôležitý pre pochopenie evanjeliového posolstva. Kanaánci boli pôvodným obyvateľstvom Svätej zeme, s ktorým izraelský národ prichádzal do konfliktu.